Anno 2018, Gita Liceo: Vienna, Salisburgo e Lubiana